O EEN

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network - EEN) je projekat Evropske unije koji je namjenjen malim i srednjim preduzećima (MSP) kao podrška i servis u internacionalizaciji njihovog poslovanja. Evropsku preduzetničku mrežu čini preko 600 partnerskih organizacija i institucija, uključujući komore, agencije za razvoj MSP, institute, tehnološke centre, istraživačke centre, univerzitete i sl.

EEN upravlja najvećom bazom ponude i tražnje poslovnih partnera iz Evrope – oko 600 članica mreže svakodnevno radi na povezivanju kompanija i grupa koje imaju profil u bazi.

Mreža je aktivna u preko 60 zemalja svijeta, uključujući sve zemlje EU 28, i to kroz više od stotinu  konzorcija, te povezuje preko 4.000 eksperata iz oblasti preduzetništva  i transfera tehnologije s ciljem promocije  konkurentnosti i inovacija na lokalnoj i evropskoj razini.

Evropska preduzetnička mreža se finansira iz programa COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs). COSME je program Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i uopšte za razvoj preduzetništva.

EEN mreža nudi četiri vrste standarizovanih usluga:

  1. Internacionalizacija poslovanja
  2. Poslovno savjetovanje i podrška
  3. Podrška inovacijama i transfer tehnologije
  4. Istraživanje i razvoj

Za više informacija o Enterprise Europe Network posjetite www.ec.europa.eu