Programi EU dostupni BiH

Cilj programa Evropske unije (ranije poznati kao programi Zajednice) je pružanje podrške politikama Evropske unije, te unapređenje saradnje između država članica EU i njihovih građana u različitim oblastima: kulturi, nauci, zaštiti okoline, poduzetništvu, potrošačkoj  politici, obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, fiskalnoj i carinskoj politici, itd.

Zemljama zapadnog Balkana mogućnost učešća u programima EU otvorena je zaključcima Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, sa ciljem podrške naporima na putu ka evropskim integracijama, uz razmjenu dobrih praksi, iskustava i znanja, te usvajanje i implementaciju acquis-a.

Učešće zemalja zapadnog Balkana u programima EU regulisano je okvirnim sporazumima o opštim načelima učešća pojedine zemlje u programima EU. Stupanjem na snagu  Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice od januara 2007. godine, Bosni Hercegovini je otvorena mogućnost pristupanja pojedinim programima.


Evropska unija je za period 2014. - 2020. godina pripremila novi ciklus programa Evropske unije


U novom ciklusu programa Evropske unije za period 2014. – 2020. godina, BiH je postala članicom programa: