Javni poziv malim i srednjim preduzećima za učešće na EU projektu “CreaInnovation”

04.07.2019.

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje poziv malim i srednjim preduzećima za učešće na projektu „CreaInnovation“.

„CreaInnovation“ je EU projekat finansiran u okviru Interreg MED programa čiji je osnovni cilj pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) u razvoju novih, održivih inovativnih proizvoda/usluga primjenom kreativnih metoda i procesa i omogućiti generisanje novih ideja koje su usmjerene na poboljšanje poslovnih vještina.

Svrha ovog poziva je odabrati 8 BH firmi (MSP) koje će besplatno učestvovati u aktivnostima testiranja projekta „CreaInnovation“ kroz učešće na kreativnim radionicama sa ciljem generisanja novih poslovnih ideja koje će unaprijediti njihove inovativne kapacitete.

Javni poziv malim i srednjim preduzećima za učešće na EU projektu “CreaInnovation”

U okviru projekta bit će organizovane 4 lokalne radionice (1 radionica za 1 kompaniju) i 3 transnacionalne radionice za BH firme.

Lokalne radionice

Cilj svake radionice jeste generisati najmanje 1 novu poslovnu ideju po firmi (sa razrađenim akcionim planom) koja bi unaprijedila njene poslovne performanse i inovacijske kapacitete. Održivost nove ideje, u ekonomskom, društvenom i ekološkom smislu, bit će ocijenjena pomoću „CISET“ modela, alata za procjenu održivosti koji je razvijen u okviru projekta.

Kako bi se osigurala učinkovitost radionica, zamišljeno je da svakoj radionici prisustvuje od 8 do 12 učesnika i to:

  • Predstavnici firme (menadžment, marketing, prodaja, razvoj i sl.) – učesnike bira firma
  • Ekspert u oblasti inovacija i kreativnosti - moderator radionice, angažovan kroz projekat od strane SERDA-e
  • Eksperti u oblasti inovacija, menadžmenta, održivosti – birani od strane SERDA-e i MSP-a
  • Studenti sa univerziteta (sa odsjeka za razvoj inovacija, menadžmenta i sl.) - birani od strane SERDA-e i MSP-a

Transnacionalne radionice

Transnacionalne radionice podrazumijevaju učešće firmi iz najmanje 3 zemlje partnera (Italija, Portugal, Grčka, Španija, Slovenija, Hrvatska, Francuska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) i biće organizovane on-line preko web-konferencije.

Cilj transnacionalnih radionica jeste generisati nove, inovativne i održive poslovne ideje i podstaći poslovno umrežavanje firmi učesnica radionica.

Zamišljeno je da na transnacionalnim radionicama učestvuje po 5 predstavnika iz min 3 zemlje (predstavnici firmi, eksperti u oblasti inovacija, kreativnosti, menadžmenta i održivosti, studenti sa univerziteta).

Zainteresovane kompanije prijavljuju se popunjavanjem Prijavnog obrasca. Potpisane i opečaćene obrasce potrebno je dostaviti na mail: aida@serda.ba najkasnije do 23.08.2019.god.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Aida Džamalija Duran, projekt koordinator, mail: aida@serda.ba, tel: 033/641-520.

Kompletan tekst Javnog poziva sa prijavnim obrascem možete pronaći ovdje.