Programi EU dostupni BiH

Cilj programa Evropske unije (ranije poznati kao programi Zajednice) je pružanje podrške politikama Evropske unije, te unapređenje saradnje između država članica EU i njihovih građana u različitim oblastima: kulturi, nauci, zaštiti okoline, poduzetništvu, potrošačkoj  politici, obrazovanju, zdravstvu, pravosuđu, fiskalnoj i carinskoj politici, itd.

Zemljama zapadnog Balkana mogućnost učešća u programima EU otvorena je zaključcima Evropskog vijeća u Solunu iz juna 2003. godine, sa ciljem podrške naporima na putu ka evropskim integracijama, uz razmjenu dobrih praksi, iskustava i znanja, te usvajanje i implementaciju acquis-a.

Učešće zemalja zapadnog Balkana u programima EU regulisano je okvirnim sporazumima o opštim načelima učešća pojedine zemlje u programima EU. Stupanjem na snagu  Okvirnog sporazuma o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice od januara 2007. godine, Bosni Hercegovini je otvorena mogućnost pristupanja pojedinim programima.


Evropska unija je za period 2021. - 2027. godine pripremila novi ciklus programa:  

Program COST
Program COST (European Cooperation in Science and Technology) je međuvladin okvir za međunarodnu saradnju u oblasti nauke i tehnologije u Evropi, osnovan 1971. godine.
Bosna i Hercegovina je od 2009. godine punopravna članica programa COST.
Program COST finansira konferencije, radionice, obuke, kratkoročne naučne razmjene i aktivnosti prikazivanja rezultata programa iz različitih oblasti. Program pruža jedinstvenu mogućnost za razvijanje ideja i novih inicijativa u nauci i tehnologijama.
Program COST ne obuhvata finansiranje istraživanja, ali daje podršku za formiranje istraživačkih mreža putem COST Akcija.
COST Akcija je interdisciplinarna istraživačka mreža koja okuplja istraživače i inovatore iz akademske zajednice, malih i srednjih poduzeća, javnih institucija i drugih relevantnih organizacija ili zainteresovanih strana.
Otvorena za sva područja nauke i tehnologije, COST Akcija nudi panevropsko okruženje za pojedince kako bi razvili svoje profesionalne istraživačke mreže i unaprijedili svoje karijere.
Kako pronaći COST Akcija?
COST Akcija je predstavljen na stranici COST programa https://www.cost.eu/browse-actions 
Pravila za učešće u COST Akcija možete pronaći na http://mcp.gov.ba/Content/Read/cost-dokumenti 

COST koordinatorica za Bosnu i Hercegovinu:
Alma Hasanović
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo
e-mail: Alma.Hasanovic@mcp.gov.ba
Telefon: 033/492-553

Program EUREKA
EUREKA je evropska međuvladina inicijativa u kojoj Bosna i Hercegovina aktivno sudjeluje kao punopravna članica od juna 2021. godine. U prethodnom periodu, od 2009. godine, imala je status Državne kontakt tačke. Uz 43 punopravne članice (27 zemalja EU, Sjeverna Makedonija, Island, Izrael, Monako, Crna Gora, Norveška, Rusija, San Marino, Švicarska, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Bosna i Hercegovina), inicijativa EUREKA također uključuje Južnu Koreju kao zemlju partnera te Argentinu, Kanadu, Južnu Afriku i Čile kao pridružene članice. Svaka od ovih zemalja ima svoju nacionalnu proceduru i šemu finansiranja prema kojoj finansira nacionalno sudjelovanje u međunarodnim EUREKA istraživačkim i razvojnim projektima. Informacije o programu i projektima EUREKA dostupne su na: https://www.eurekanetwork.org/ 

Osnovno programsko načelo inicijative EUREKA podrazumijeva da organizacije za implementaciju projekta iz svih zemalja učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, provođenju i finansiranju projekta EUREKA.

Markicu EUREKA može dobiti projekt ako:
• Ima civilnu svrhu;
• Implementira se putem sudjelovanja najmanje dvije nezavisne partnerske organizacije iz najmanje dvije zemlje članice inicijative EUREKA;
• Krajnji cilj projekta mora biti razvoj novog ili poboljšanog proizvoda, tehnologije ili usluge;
• Da se vodi potrebama privrede.

Što se tiče finansijske podrške potencijalnim aplikantima iz Bosne i Hercegovine, važno je naglasiti da Ministarstvo civilnih poslova BiH u svome radu postupa u skladu s odredbama Zakona o budžetu institucija Bosne i međunarodnih obaveza BiH.
Ovim zakonom je predviđena finasijska podrška dodjelom sredstava iz tekućeg granta i to isključivo putem javnog natječaja. Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, kriterije i prava raspodjele tekućih grantova utvrđuje Vijeće ministara BiH.
Javni natječaj sa propisanim uslovima, kriterijima, načinima i rokovima za apliciranje objavljuje se putem medija i web portala Ministarstva civilnih poslova BiH (www.mcp.gov.ba), te je na taj način dostupan svim zainteresovanim subjektima.
Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Nikolić, Državni projektni koordinator za mrežu EUREKA u BiH.
E-mail: mirjana.nikolic@mcp.gov.ba 

Program Kreativna Evropa
Novi sporazum za period od 2021. do 2027. godine predstavlja nastavak učešća Bosne i Hercegovine u EU programu Kreativna Evropa, nakon što je u prethodnom ciklusu 2014. – 2020. dostignut značajan nivo uspješnosti.
Sporazum će doprinijeti jačanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, uz postizanje višeg nivoa zajedništva sa zemljama članicama EU. Istovremeno će članstvo u ovom programu omogućiti kreativnim sektorima u BiH da povećaju svoj doprinos u zapošljavanju i razvoju.
Program Kreativna Evropa s ukupnim budžetom 2,4 milijarde eura za period 2021. - 2027. godine daje podršku umjetnicima, stručnjacima u području kulture i audiovizuelnih djelatnosti, te organizacijama izvedbene i likovne umjetnosti, izdavačke djelatnosti, filma, televizije, muzike, interdisciplinarne umjetnosti, baštine, kao i industriji video-igrica.
Nadovezujući se na prethodni program Kreativna Europa, program će se i u razdoblju 2021. – 2027. podržavati evropski kulturni i kreativni sektor.
Program slijedi strukturu prethodnog programa i uključuje tri potprograma:
• Potprogram Kultura obuhvata kulturne i kreativne sektore, osim audiovizualnog sektora;
• Potprogram MEDIA obuhvata audiovizualni sector;
• Međusektorski potprogram obuhvata aktivnosti u svim kulturnim i kreativnim sektorima.
Za više informacija o programu Kreativna Evropa molimo posjetite web stranicu:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/creative-europe_hr 

Program ERASMUS+
ERASMUS+ je program Evropske unije koji ima za cilj finansiranje aktivnosti u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Ukupna sredstva namijenjena ERASMUS+ programu za period 2021-2027. iznose 26,2 milijardi eura.
Program za ovo razdoblje izrazito je usmjeren na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promociju učešća mladih u demokratskom životu. Podržava prioritete i aktivnosti u okviru evropskog prostora obrazovanja, Akcionog plana za digitalno obrazovanje i Programa vještina za Evropu. Takođe, Program:
• podržava evropski stub socijalnih prava;
• implementira Strategije EU za mlade za razdoblje 2019-2027;
• razvija evropsku dimenziju u sportu.
Ko može učestvovati u ERASMUS+ programu?
U svim aktivnostima ERASMUS+ programa mogu učestvovati države članice Evropske unije ili treće zemlje pridružene programu. U treće zemlje pridružene programu spadaju Srbija, Republika Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska. Neke aktivnosti, posebno u području visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja i osposobljavanja mladih, otvorene su i za učesnike iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu. U ovu kategorija spada Bosna i Hercegovina (Zapadni Balkan, Regija 1).
Ciljevi ERASMUS+ programa
Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, u programu ERASMUS+ predviđena je realizacija sljedećih aktivnosti za period 2021-2027:
Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
Ova ključna aktivnost podržava mobilnost učenika i osoblja, aktivnosti učešća mladih, aktivnosti DiscoverEU, mogućnosti za učenje jezika i virtuelne razmjene u području visokog obrazovanja i mladih.
Ključna aktivnost 2 –Saradnja orgnizacija i institucija
Ova ključna aktivnost podržava partnerstva za saradnju, partnerstva za izvrsnost, partnerstva za inovacije, projekte jačanja kapaciteta, neprofitna sportska događanja.
Ključna aktivnost 3 –Podrška razvoju politike i saradnji
Ova ključna aktivnost podržava inicijativu Mladi Evrope zajedno, namijenjenu lokalnim organizacijama mladih koje žele sklapati prekogranična partnerstva, odnosno dodati evropsku dimenziju svojim aktivnostima. Svrha je podstaći nove organizacije koje još nisu etablirane na evropskom nivou da se prijave.
Aktivnosti Jean Monnet
Aktivnosti Jean Monnet podržavaju: aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja, aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja, rasprava o politikama programa Jean Monnet i podrška za odabrane ustanove.
Više o ERASMUS+ programu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ 
Programski vodič: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide 
Otvoreni pozivi: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/how-to-apply/where-to-apply 

Program Single Market
Program Single Market ima za cilj unaprijediti unutaršnje tržište, poboljšati konkurentnost preduzeća s posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća, osigurati efikasno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta putem postupaka standardizacije, podsticati interese potrošača i osigurati visok nivo zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, doprinijeti visokom nivou zdravlja ljudi, životinja i bilja u cijelom prehrambenom lancu i u povezanim oblastima.
Program Single Market je moderan, jednostavan i fleksibilan i njime se objedinjuje širok raspon aktivnosti koje su se prethodno finansirale odvojeno. U njemu se zaokružuju aktivnosti finansirane u okviru pet prethodnih programa u područjima konkurentnosti preduzeća, zaštite potrošača, potrošača i krajnjih korisnika finansijskih usluga, donošenja politika u području finansijskih usluga i u pogledu prehrambenog lanca (COSME, Potrošač, EaSI i dr.).
Cilj programa je poboljšati funkcionisanje i bolje koordinisanje akcija na jedinstvenom tržištu, te postići bolju vrijednost za novac i osigurati veću vidljivost jedinstvenog tržišta.
Ukupan budžet ovog programa za programski period 2021. – 2027. iznosi četiri milijarde eura.
Za više informacija o programu Single Market, molimo posjetite sljedeću web stranicu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme_hr 

Program EU 4 Health 2021. – 2027.
Program EU za zdravlje ambiciozan je odgovor EU-a na COVID-19. Pandemija ima velik uticaj na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje i zdravstvene sisteme u Evropi. Novi program EU za zdravlje ići će korak dalje od odgovora na krizu kako bi se poboljšala otpornost zdravstvenih sistema.
U okviru programa EU za zdravlje, finansiraće se zdravstvene organizacije i nevladine organizacije u državama članicama i u trećim zemljama koje su se pridružile programu.
Područja djelovanja
U okviru programa EU za zdravlje, Evropska unija će investirati 5,3 milijarde eura, dok je okviru 4 općenita cilja tog programa preciznije definisano 10 ciljeva:
• poboljšanje zdravlja;
• sprečavanje bolesti i poboljšanje zdravlja;
• međunarodne zdravstvene inicijative i saradnja;
• suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju;
• prevencija, pripravnost i odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju;
• dopunjavanje nacionalnih zaliha bitnih proizvoda potrebnih za vrijeme krize;
• uspostava rezervnog medicinskog, zdravstvenog i pomoćnog osoblja;
• poboljšanje lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize;
• osiguravanje raspoloživosti i cjenovne pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih za vrijeme krize;
• jačanje zdravstvenih sistema, njihove otpornosti i efikasnog korištenja resursa;
• unapređivanje zdravstvenih podataka, digitalnih alata i usluga, digitalna transformacija zdravstvene zaštite;
• poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite;
• razvoj i provedba zakonodavstva EU-a u području zdravlja i donošenje odluka na temelju dokaza;
• integrisani rad nacionalnih zdravstvenih sistema. 
Za više informacija molimo posjetite web stranicu: https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_hr 

Program HORIZON EUROPE

Program Horizon Europe glavni je program Unije za financiranje istraživanja i inovacija.

Program je namijenjen borbi protiv klimatskih promjena, doprinosu u postizanju ciljeva održivog razvoja UN-a i poticanju konkurentnosti i rasta u EU-u.Njime se olakšava saradnja i jačanje učinka istraživanja i inovacija u razvoju te podupiru i provode politike EU-a uz rješavanje globalnih pitanja. Programom podupire stvaranje i bolje širenje izvrsnosti u znanju i tehnologijama. Otvaranje novih radnih mjesta, puno iskorištavaju baze talenata EU-a, potiče gospodarski rast, promoviše konkurentnost u industriji i optimizira učinak ulaganja u okviru evropskog istraživačkog prostora. U programu mogu sudjelovati pravni subjekti iz EU-a i pridruženih zemalja. Proračun EU-a za razdoblje 2021.–2027. je 95,51 milijarda eura.

 Za više informacija o programu  Horizon Europe, molimo posjetite sljedeću web stranicu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon