Eureka

EUREKA je pan-evropska mreža za potporu tržišno orijentiranih, industrijskih naučno-istraživačkih projekata. EUREKA je formirana 1985. godine kao među-vladina inicijativa, sa osnovnim ciljem jačanja evropske konkurentnosti kroz podršku preduzetništvu, istraživačkim centrima i univerzitetima koji implementiraju pan-evropske projekte u svrhu razvoja inovativnih proizvoda, usluga i procesa. Kroz svoju mrežu EUREKA nudi dodatnu vrijednost projektima, a učesnicima pruža pomoć u pronalaženju komercijalnih, finansijskih i tehničkih partnera. U ovim projektima učesnici razvijaju nove tehnologije i grade partnerstva u kojima se probijaju na nova tržišta.

EUREKA je podijeljena na slijedeće tematske oblasti u koje se mogu nominirati projekti:

  • Elektronika i Informacijske i komunikacijske tehnologije,
  • Industrijska proizvodnja, materijali i transport,
  • Ostale industrijske tehnologije,
  • Energetska tehnologija,
  • Hemija, fizika i egzaktne znanosti,
  • Biološke nauke,
  • Poljoprivreda i pomorski resursi,
  • Agro-prehrambena tehnologija,
  • Mjeriteljstvo i standardi,
  • Tehnologija za zaštitu ljudi i okoliša

EUREKA projekti se dijele na tzv. „klastere“ (to su dugoročne strateški značajne industrijske inicijative) i tzv. „kišobrane“ ( tematske mreže sa fokusom na specifične tehnološke oblasti ili poslovni sektor), i svake godine se finansira na stotine individualnih projekata, inicirani od strane evropskih kompanija, među kojima je veliki broj srednjih i malih preduzeća.

Prema podacima iz juna 2008. godine, broj tekućih projekata je 693, sa ukupnim budžetom od 1,4 milijarde eura. Ukupan broj institucija uključen u EUREKA projekte je 2623, od čega je 478 velikih kompanija, 1157 malih i srednjih preduzeća, 503 istraživačka instituta, 432 fakulteta ili univerziteta i 53 vladine institucije (državna administracija).

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je uputilo pismo namjere za članstvo u EUREKA-i, i očekuje se da ćemo u toku 2009. godine dobiti pozitivan odgovor, čime će se za institucije iz BiH otvoriti mogućnosti učešća u ovom programu.

Kontakt u BiH:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija,

e-mail: ammar.mirascija@mcp.gov.ba

Više informacija o EUREKA-i se može naći na web stranici: www.eurekanetwork.org.