Cost

COST se zasniva na akcijama. Akcije (Actions) predstavljaju mreže saradnje između državnih naučnoistraživačkih projekata u oblastima koje su od interesa za određeni broj učesnika (najmanje 5) iz različitih zemalja članica. Akcije su definirane Memorandumom o razumijevanju koji potpisuju vlade zemalja članica COST-a koje žele učestvovati u određenoj akciji.

Institucije iz zemalja članica COST-a biraju akcije u kojima žele učestvovati sa liste akcija koje su u toku (na “à la carte” principu). Akcije obično traju 4 godine. Moguće ih je pretraživati na http://www.cost.esf.org u dijelu Domains and Actions .

Kako učestvovati?

KORAK 1: Izabrati COST akciju: http://www.cost.esf.org, meni Domains and Actions

KORAK 2: Kontaktirati državnog koordinatora za COST

Kontakt u BiH:

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija,

e-mail: ammar.mirascija@mcp.gov.ba