Erasmus +

Novi program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport za period 2014. – 2020. godine. Program Erasmus+ obuhvata sve evropske i međunarodne programe, mreže, platforme i inicijative EU u području obrazovanja, obuke, mladih i sporta1. Namijenjen je učenicima, studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju na svim nivoima obrazovanja, mladima između 13 i 30 godina, pojedincima, osoblju i članovima organizacijama koje rade sa mladima: sportskim radnicima, volonterima i sportistima.

Erasmus+ zamijenio je dosadašnje programe iz perioda 2007.- 2013.: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi u akciji te Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Program po prvi put uvodi podršku u području sporta2.

STRUKTURA ERASMUS+ PROGRAMA

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja
  • Ključna aktivnost 2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika
  • Aktivnosti Jean Monnet
  • Sport

KO UPRAVLJA ERASMUS+ PROGRAMOM

Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije (Directorate-General for Education and Culture-DG EAC) nadležan je za provođenje Programa. Programom upravlja Izvršna agencija Evropske komisije za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) koja objavljuje pozive za projektne prijedloge, vrši selekciju i evaluaciju projekata, dodjeljuje finansijska sredstva, prati realizaciju projekata.

MOGUĆNOSTI UČEŠĆA BiH U ERASMUS+ PROGRAMU

Djelimično učešće BiH u Programu

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelimično učešće u Programu, BiH kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima programa kojima će na centralizovan način upravljanja EACEA ( mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa). Djelimično učešće podrazumijeva potpisivanje sporazuma između BiH i EU o učešću i plaćanje ulazne karte.

U ovoj fazi, BiH je omogućeno, pored prethodno navedenih aktivnosti, i učešće u evropskim obrazovnim mrežama: Eurydice, Euroguidance, Europass i EQF (Evropski kvalifikacijski okvir), učešće u IT platformama ( e Twinning platform- portal namijenjen međunarodnoj saradnji, te usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja) i EPALE platformi (Evropska platforma za obrazovanje odraslih).

DETALJNIJE O ERASMUS+ PROGRAMU

Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije (Directorate-General for Education and Culture-DG EAC)

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

Erasmus+ Programski vodič

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/ erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Pozivi i procedure prijava na Erasmus + program

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Erasmus  kancelarija u BiH

https://www.erasmusbih.com/

Delegacija Evropske unije u BiH

http://europa.ba/default.aspx?lang=BS

SALTO YOUTH

https://www.salto-youth.net/

Kontakt u BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Ammar Miraščija,

e-mail: ammar.mirascija@mcp.gov.ba