Horizon 2020

"HORIZON 2020" je do sada najveći program EU namijenjen istraživanju i inovacijama sa budžetom od 80 milijar- di eura za period od 7 godina, odnosno od 2014. do 2020. godine.

Program ima za cilj potaknuti ekonomski rast i otvoriti nova radna mjesta u Evropskoj uniji. ‘’HORIZONT 2020’’ objedinjuje istraživanje i ino vacije i djeluje u tri prioritetna pravca – ‘’Vrhunska nauka’’, ‘’Industrijsko vodstvo’’ i ‘’Društveni izazovi’’. Za prvi prioritet namijenjeno je 24,4 milijarde eura, za drugi 17 milijardi eura, a za treći 29,7 milijardi eura. Program nastoji da se osigura nauka svjetskog nivoa, uklone barijere za inovacije i olakša javnom i privatnom sek toru zajednički rad na inovacijama.

Prioritet 1 (‘’Vrhunska nauka’’) ima za cilj povećanje izvrsnosti evropskog naučnog potencijala, osiguravanje kontinuiranog dolaska vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Na ovaj način se želi osigurati dugoročna konkurentnost evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu, kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. Ciljevi prvog prioriteta se realiziraju putem slijedećih aktivnosti:

– Evropsko istraživačko vijeće – podržava vrhunske istraživače i njihove radne grupe u pionirskim istraživačkim projektima visoke kvalitete.

– Buduće i tehnologije u nastajanju – finansira zajedničke istraživačke projekte koji će otvoriti nova inovativna područja istraživanja.

– Marie Curie aktivnosti – omogućava istraživačima usvajanje znanja i vještina u vrhunskim istraživačkim grupama uz uvjet mobilnosti usmjerene na razvoj istraživačke karijere.

– Istraživačka infrastruktura – osigurava da se istraživačima iz evropskog istraživačkog prostora i onima izvan njega omogući pristup vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi unutar Evrope.

U okviru oblasti koja se odnosi na vrhunsku nauku podržat će se nezavi- sni istraživači, bez obzira na godine, uključujući istraživače početnike koji se pripremaju da postanu vodeći istraživači u svojoj oblasti iz bilo koje zemlje u svijetu.

Prioritet 2 (‘’Industrijsko vodstvo’’) ima za cilj da Evropa zadrži vodeći položaj u globalnoj konkurenciji s jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima uz neophodno povećanje strateških ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i pronalazak inovacija.

Poseban naglasak je na inovacijskim aktivnostima u malim i srednjim poduzećima i osiguranju pristupa rizič- nom finansiranju za istraživanje i razvoj.

U okviru ovog prioriteta, posebno se želi ojačati industrijska konkurentnost u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, u tehnologijama vezanim za aktivnosti „Svemir“ i u šest ključnih razvojnih tehnologija: nanotehnologiji, mikro-nanoelektronici, fotonici, naprednim materijalima, biotehnologiji i naprednim proizvodnim sistemima i preradi.

Navedene aktivnosti su usklađene s ciljevima Strategije ‘’Evropa 2020’’.

Prioritet 3 – (Društveni izazovi) ima za cilj povećanje efikasnosti istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova.

Prioritet ‘’Društveni izazovi’’ podržava inovacijski potencijal ključnih razvojnih i industrijskih tehnologija u prioritetu ‘’Industrijsko vodstvo’’, a u prioritetu ‘’Vrhunska nauka’’ podržava nastanak novih znanja koja se mogu primijeniti na tržištu ili se direktno odnose na rješavanje određenih društvenih izazova.

Ovaj prioritet obuhvaća različite aktivnosti, od istra- živanja pa sve do tržišta, s naglaskom na inovacije u najširem smislu, kao što su pilot i demonstracijski projekti, podrška za javnu nabavu, društvene inovacije i drugi oblici inovacija.

Finansiranje projekata se fokusira na sljedeće društvene izazove:

  1. Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života
  2. Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija
  3. Sigurna, čista i efikasna energija
  4. Pametan, zeleni i integrirani promet
  5. Klimatska aktivnost, okolina, učinkovitost resursa i sirovine
  6. Evropa u promjenjivom svijetu – uključiva inovativna i promišljena društva
  7. Sigurno društvo

Kako dobiti finansijska sredstva?

Informacije o područjima u kojima će se finansirati projekti se mogu naći na tzv. ‘’Portalu za učesnike’’  - Participant portal – https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections

Portal daje pregled poziva za dostavu projektnih prijedloga koji se objavljuju u toku godine.

Kontakt u BiH:

Državna mreža kontakt osoba za H2020 – NCP BiH

http://www.ncp.ba

Kontakt osoba za MSP:

Zoran Dimitrijević

Agencija za ekonomski razvoj općine Prijedor PREDA-PD

e-mail: zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba

Više o HORIZON 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020